Stājušies spēkā Liepājas domes saistošie noteikumi par sociālo palīdzību

No šā gada 11. marta stājušies spēkā trīs Liepājas domes saistošie noteikumi, kas paredz izmaiņas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā - “Par dzīvokļa pabalstu”, “Par apbedīšanas pabalstu” un “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, portālu informēja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tagad pašvaldībai būs iespēja vairāk palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai personām, daļēji kompensējot izdevumus par mājokli. Ja līdz šim bija noteikts, ka dzīvokļa pabalsta saņemšanai personai jābūt deklarētai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, tad tagad dzīvokļa pabalstu var pieprasīt Liepājas pilsētā deklarēta persona par dzīvokli, kas ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamata dzīvesvieta. Ja kāds no ģimenes locekļiem nebūs deklarēts dzīvoklī, par kuru pieprasīts pabalsts, šo jautājumu personai noteiktā laikā būs jāsakārto atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.

Nekustamā īpašuma īpašniekam vairs nav jāuzrāda zemesgrāmatu apliecība, jo Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam ir pieejama informācija no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

Dzīvokļa pabalstu nepiešķirs, ja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti konstatēs, ka persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo. Dzīvokļa pabalstu nevarēs saņemt, ja pabalsta pieprasītājs pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai. Izņēmums būs dāvinātais vienīgais nekustamais īpašums, kurā persona turpina dzīvot, vai nekustamais īpašums uzdāvināts pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

Dzīvokļa pabalsta aprēķinā tiks iekļauti izdevumi par piegulošās teritorijas kopšanu viendzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas līdz šim nebija paredzēts.

Lai daļēji kompensētu apbedīšanas izdevumus personām, kuras uzņēmušās cilvēka apbedīšanu, par kuru nepienākas valsts apbedīšanas pabalsts, ir pieņemti jauni saistošie noteikumi “Par apbedīšanas pabalstu”. Apbedīšanas pabalstu tagad var saņemt arī personas, kuras uzņēmušās apbedīšanu, ja mirusi persona, par kuras apbedīšanu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par pašvaldības noteiktā apbedīšanas pabalsta apmēru. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts līdz 300 eiro, bet gadījumā, ja piešķirts valsts apbedīšanas pabalsts, pašvaldības apbedīšanas pabalstu piešķir atbilstoši starpībai starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru un valsts piešķirto apbedīšanas pabalstu.

Liepājniekiem tiek piedāvāti jauni sociālo pakalpojumu veidi bērniem, kuri cietuši no vardarbības un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī atvieglota dokumentu noformēšana sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā var saņemt bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Pakalpojums tiek nodrošināts vardarbībā cietušiem bērniem pēc valsts apmaksātā pakalpojuma saņemšanas, ja speciālisti norādīs, ka pakalpojumu nepieciešams turpināt.

Savukārt pilngadīgās personas ar invaliditāti var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē. Turpmāk personai ar invaliditāti vairs nav jāiesniedz invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija sociālā pakalpojuma saņemšanai.

Arī Portidžas mācībsistēmas pakalpojuma saņemšanai vairs nevajag iesniegt bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Atpakaļ