Pabeigta jaunā izvada būvniecība Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta’’. Projekta kopējās izmaksas LVL 13,36 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 89,65 % jeb 11,98 miljoni latu, bet Liepājas pilsētas pašvaldība ieguldīs 1,38 miljonus latu. Savukārt SIA „Liepājas ūdens” segs PVN izmaksas par kopējo summu 2,94 miljoni latu.

Ir pabeigti jaunā izvada būvdarbi Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtās. Kad 2012. gada pavasarī Personu apvienība „AS „UPB” un SIA „BGS”” uzsāka būvdarbus, tas bija liels izaicinājums būvniekiem - liela diametra cauruļvadu izbūve jūrā ir ļoti sarežģīts un arī unikāls process, kam līdzvērtīgu grūtu atrast. Darbu izpilde apliecināja, ka visi speciālisti, kas iesaistījās šajā darbā, ir īsti profesionāļi no dažādām nozarēm. Īpaši jāatzīmē zemessmēlēja „Roland 10” operatori, kas apkalpoja šo vareno iekārtu un ūdenslīdēji, kas veica nozīmīgos cauruļvadu posmu savienošanas darbus zem ūdens. Gada garumā, spītējot vējiem un pamatīgiem viļņiem, būvdarbi ritēja kā plānots un nu ir pienācis brīdis, kad jaunais notekūdeņu izvads ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, kas plānota šī gada 26. septembrī.

Jau 2009. gadā SIA „HT Konsaltings” izstrādāja būvprojektu „ Liepājas pilsētas attīrīšanas iekārtu attīrīto notekūdeņu izvada jūrā rekonstrukcija”. Izvada būvdarbi tika iekļauti Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta” apjomā un 2012. gada 30. martā, noslēdzot būvdarbu līguma ar Personu apvienību AS „UPB” un SIA „BGS”, tie varēja sākties.
 
Jaunais attīrīto notekūdeņu izvads ir izbūvēts jūrā 100m uz dienvidiem no esošā izvada. Kā jau minēts, rakšanas darbus jūrā veica zemessmēlējs „Roland-10”, kas šurp ieradās no Vācijas. Iekārtai bija speciāls aprīkojumu - GPS navigācijas sistēma, kas deva iespēju kontrolēt rakšanas dziļumu un virzienu, turklāt dati saglabājās datora atmiņā un tos izmantoja darbu kontrolei un atskaitēm. Caurules, kas tika izmantotas jaunā izvada būvdarbos, speciāli šim nolūkam ražoja Francijā. Tās izgatavotas no čuguna ar speciālu ārējo pārklājumu, lai pasargātu materiālu no sālsūdens un korozijas iedarbības.

Caurules montēja krastā pa apmēram 100 metru gariem posmiem, pēc tam ar pontonu palīdzību nogādāja jūrā un iegremdētja izraktās tranšejas attiecīgajā vietā.

Lai varētu veikt cauruļvadu montāžu un to novietošanu uz pontoniem, pie krasta tika izbūvēta patvērumu osta, kura aizsargāja tehniku un materiālus no jūras viļņiem. Patvērumu osta iestiepās jūrā aptuveni 100 metrus no krasta un bija norobežota ar smiltīm pildītām ģeotekstila caurulēm.

Ļoti liela atbildība gūlās uz ūdenslīdēju pleciem - cauruļvadu posmu savienošana zem ūdens. Tas patiešām prasīja milzīgu meistarību un pacietību, lai zem ūdens ar milimetra precizitāti savienotu 100metrīgus cauruļvada posmus, ņemot vērā slikto redzamību un jūras viļņošanos. Pēc cauruļvada pilnīgas izbūves veica trasējuma uzmērīšanas darbus, tranšejas zemūdens apsekošanu un cauruļvada hidraulisko pārbaudi. Darbs bija paveikts godam un nekādi defekti netika konstatēti.

Īsumā raksturojot jaunā notekūdeņu izvada tehniskos datus un kopējo darbu apjomu:
  • kopējais garums ir 1566 m, no tiem:
    • jūras posmā - 1296 m, DN 1000 mm kaļamā ķeta INTEGRAL - caurules ar speciālu iekšējo un ārējo pārklājumu, ražotājfirma „SAIN GOBAN PAM” (Francija), Izvada pēdējā posmā apmēram 60 metru garumā ir uzstādīti vertikāli difuzori - sifoni ar DN300mm, kas nodrošina vienmērīgāku attīrīto notekūdeņu izplūdi.
    • krasta posmā - 270 m DN 1000 un 20m DN 700 stiklaplasta CC-GRP caurules, PN4, SN5000, ražotājs un piegādātājs „HOBA System Polska”.
  • rekonstruētas divas notekūdeņu sadales kameras, nomainīts aprīkojums, uzstādīta jauna automātika, veikts pieslēgums pie esošās notekūdeņu novadīšanas sistēmas.
  • izvada trasējuma vietā atjaunota gabionu aizsargbūve;
  • labiekārtota teritorija.

SIA „Liepājas ūdens” ir gandarīta par paveikto un saka lielu paldies visiem par labo sadarbību un padarīto darbu, par neatlaidību un pacietību, par izturību un augsto profesionalitāti, spītējot un cīnoties ar vēju, un mēģinot saprasties ar jūru. Jaunais izvads Baltijas jūrā ir izbūvēts teicamā kvalitātē, un tas nodrošinās, ka attīrīto notekūdeņu novadīšana neradīs vides piesārņojuma draudus.

Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība ir atbilstoša visām prasībām, tās darbības stabilitāte un tehnoloģiskie kvalitātes rādītāji ir labas prakses piemērs.
 

Sarmīte Jēkabsone
atbildīgā par publicitāti Projektā
Atpakaļ