Līdzfinansējumu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai Liepājā saņems 20 projekti

Otrdien, 18. jūnijā, izvērtējot iesniegtos projekta pieteikumus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, domes izveidotā komisija lēmusi līdzfinansējumu 284 887 Ls apmērā piešķirt 20 projektiem. Kopā domē tika iesniegti 28 projekta pieteikumi.

Atbalstītie projekti paredz ietvju un autostāvlaukumu izbūvi, pagalmu labiekārtošanu un apzaļumošanu, apgaismojuma izbūvi, bērnu rotaļlaukumu izbūvi u.c.

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un tā piešķiršanas kārtības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai iesniegto projektu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Tīdens stāsta, ka biedrību aktivitāte bijusi liela, kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums sasniedza 421 726 Ls. No 28 iesniegtajiem projektiem pieci noraidīti, jo neatbilda saistošo noteikumu prasībām, bet trīs – nepietiekama līdzfinansējuma dēļ.

Visi projekta iesniedzēji tuvākajā laikā saņems vēstules, kurās tiks informēti par rezultātiem, bet jau šobrīd ar tiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā Pašvaldība–Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana . Visi tie projektu iesniedzēji, kuri saņems apstiprinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, būs aicināti ierasties pašvaldībā, lai slēgtu līgumu.

Kā ziņots iepriekš, šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma, bet ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, pašvaldība arī turpmāk plāno piešķirt līdzfinansējumu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai. „Projektu pieteicējiem, kuriem šajā kārtā nav izdevies iegūt pašvaldības līdzfinansējumu, tāda iespēja būs nākamajā kārtā. Kad varētu norisināties šīs programmas nākamā kārta būs atkarīgs no pašvaldības budžeta iespējām,” uzsver komisijas priekšsēdētājs M. Tīdens.
 
Liepājas pilsētas Dome 2012. gada 20. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.29 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” Saistošie noteikumi paredzēja līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:
  • 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
  • 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
  • 80% līdz 90% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
  • 75% līdz 85% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
  • 65% līdz 75% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
  • 50% līdz 60% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Augstāku atbalstu (līdz 10%) projektu konkursā varēja saņemt ja projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kā arī ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Projektu iesniegumi, kas izturējuši atbilstības pārbaudi uz līdzfinansējuma saņemšanu pretendēja šādā secībā:
  • Priekšroku dot projekta iesniegumam, kuru iesniedzis projekta iesniedzējs, kas ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kā arī ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus;
  • Priekšroku dod projekta iesniegumam, kas pašvaldībā iesniegts agrāk.


Projekta mērķis ir labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt vides pieejamību.


liepaja.lv

Evita Enģele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto liepajniekiem.lv

Atpakaļ