Iedzīvotāji aicināti iesniegt savus projektus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai

Līdz šī gada 24.maijam Liepājas iedzīvotāji aicināti iesniegt savus projektus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, ļaus labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, vides pieejamību, transporta kustību un citas iedzīvotājiem aktuālas lietas. 

Projektu pieteikumus jāiesniedz Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6) personīgi vai sūtot pa pastu. Pirms projekta iesniegšanas plānoto izmaksu tāme jāsaskaņo ar SIA „Komunālā pārvalde” (Uliha ielā 44) Ceļu nozares vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (m.t. 26162882, e-pasts: martins.jakobsons@kpliepaja.lv).

Visa informācija par nepieciešamo dokumentāciju projekta pieteikumu iesniegšanai, kā arī Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 43 un Nr. 29 pieejami pašvaldības mājas lapā ŠEIT . 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
 
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem  vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.


Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) – 65% apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām;
 • būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
 • būvuzraudzības veikšanai – 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs.


Līdzfinansējuma apmērs, izņemot apgaismojumam un būvuzraudzībai noteikto līdzfinansējuma apmēru, var pieaugt par 10% ja :

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”.


Programmas īstenošanai patlaban 2016.gada pašvaldības budžetā paredzēti 69225 EUR, bet šo summu plānots papildināt. 

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5. 


Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu Liepājas dome izsludina jau ceturto gadu pēc kārtas.

2013. gadā atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 dzīvojamo māju zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2013. gadā – EUR 403 013,74.

2014. gadā atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77.

2015.gadā atbalstīti un ieviesti 14 projekti, kas ietvēra 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu.  Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2015. gadā – EUR 716 614,81.

Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ